ثبت مداخلات کرونر

در طب نوین، بی هیچ شکی، فقر اطلاعات مهمترين مانع بهبود خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی بيماريهای قلب و عروق است.
بهبود کیفیت مراقبت سلامت، به اطلاعات نیاز دارد.

در نيم قرن گذشته با معرفي آنژيوگرافي و مداخله عروق كرونر، كارديولوژي، شاهد تحولات بسياري بوده و جلوه ي كاملا نويي يافته است. امروزه متخصصين اقدامات تهاجمي قلب و عروق بسياري از اعمالي كه روزي بعنوان "غير ممكن" شناخته مي شد را بعنوان اقدام روزمره تلقي كرده و به مرز  "غيرممكن ها" دست یافته اند. اما در اين ميان هر روزه روشها، ابزارها و داروهای جدید تجاری به بازار عرضه شده و متاسفانه شاهد بوده ايم كه در بعضی موارد بعد از مدتی اثربخشی و یا ایمنی آنها به زیر سوال رفته و داروها و روشهای جایگزین دیگری پیشنهاد شده اند. حل اين مشكل تنها با دسترسي به اطلاعات بيماران ميسر مي شود كه امكان پژوهشهاي مختلف باليني در قالب مطالعات هم گروهي، هم گروهي تاريخي و فراپایش بعد از عرضه (فاز چهارم) وسایل و داروها را ميسر مي سازند. تكيه بر اطلاعات دنياي واقعي درمان (نسبت به كارآزماييهاي باليني كه محصول يك شرايط دستكاري شده و انتخابي هستند) مهمترين مزيت اين مطالعات بشمار مي روند.

استقرار نظام ثبت اطلاعات نه تنها در تأمين اهداف پژوهشي بلكه در رسيدن به اهداف مختلف اجرايي (استقرار نظام حاكميت باليني ،تحول نظام سلامت، استفاده هاي مديريتي، كنترل كيفي و مونيتورينگ) مي توانند نقش ايفا كنند. اميد كه ثبت مداخلات كرونر گامي باشد هر چند كوچك در جهت تأمين اهداف بلند نظام سلامت.

مقدمه
... طب مدرن را نه در لوله هاي آزمايش و محيطهاي كشت يا آزمايشهاي پيچيده و گرانقيمت  و نه در جعبه تاريك و فرضيات نامعلوم كه در دل جامعه ،در داخل بخش ها و كت  لبها و نزد بيماران مي توان يافت....
ادامه مطلب

ويژگيها
اين ثبت از نوع ثبت خدمات سلامت به شمار رفته كه به صورت مبتني بر بيمارستان به اجرا در آمده تا پاسخگويي نه در شعار كه در عمل ممكن شود...
ادامه مطلب

هدف
بهبود كيفيت درمان و تسهیل اجرای نظام حاکمیت بالینی جزو اهداف كاربردي اين ثبت است...
ادامه مطلب

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب