گزارشهای پیشرفت در اجرا

تا کنون سیر پیشرفت کار بطور مرتب و در قالب سه گزارش به استحضار معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است که در ذیل پیوند آنها آورده شده است:

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب