طرح ارزشيابي خارجي

یک تیم تخصصی شامل اساتید آمار و اپیدمیولوژی، متخصص قلب و عروق، متخصصین و کارشناسان امور پژوهشی خارج از گروه های شش گانه ثبت، همواره و بصورت مستمر و بدون اطلاع قبلی پژوهشگران طرح بر چگونگی اجرای ثبت، جمع آوری اطلاعات، آموزش پرسشگران، نحوه ورود اطلاعات و ... نظارت نموده و گزارشهای خود را بصورت بازخورد به اطلاع کمیته راهبردی و پژوهشگران می رساند، تا نسبت به پایش فرایندهای مربوطه اقدام گردد.

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب