طرح تضمين كيفيت

پروتكل کنترل کیفی PROVE

تعریف و اهمیت کنترل کیفیت

 • تعریف: کنترل کیفیت فرایندی است که انتظار می رود نتیجه نهایی اش جمع آوری داده های صحیح  و دقیق در یک رجیستری باشد. برنامه کنترل کیفی به معنی بکارگیری روش های ساده در یک فرایند منظم  جهت پیشگیری از خطا و یا اصلا ح خطاها در داده های جمع آوری  شده است.

در PROVE سعی بر آنست فرایندی بر داده ها اعمال شود تا محل های نقص در داده های جمع آوری شده مشخص شده و لذا بتوان تغییرات لازم در فرایند جمع آوری داده ها را تعیین نمود. انتظار آنست که با اعمال این فرایند داده ها از صحت و دقت لازم برخوردار گردند.

لذا در PROVE تلاش آنست که تمامی مراحل ایجاد و ثبت داده ها شامل موارد زیر تحت کنترل و نظارت قرار گیرند

 • تشخیص بیماری (بر اساس پروتکل تشخیص)
 • منبع استخراج داده ها (پرونده های بیمارستانی)
 • ابزار اندازه گیری (پرسشنامه، چک لیست، فرم ثبت رکورد ها...)
 • جمع آوری و جمع آوری کنندگان (ثبت داده ها در پرسشنامه ها و فرم ها و آموزش پرسشگران و استخراج کنندگان داده ها)
 • ثبت و انتقال داده ها در نرم افزار (ورود داده ها در فایل های گسترده)
 • گزارش دهی

 

هدف از کنترل کیفی داده های ثبت شده در PROVE

 • تعیین اعتبار داده ها و مشخص نمودن نواقص و مشکلات داده ها و  پیگیری جهت رفع اشکالات آن با اجرای موارد زیر:

  تلاش می شود موارد بسیار ساده اما با اهمیت زیر دایما کنترل شوند.  

 • داده های ناقص و یا پاسخ داده نشده،
 • شماره ملی
 •  شماره پرونده بیمار،
 •  تاریخ تولد،
 • شماره تماس و آدرس
 • چند بار شماری و ثبت مکرر یک بیمار،
 •  تشخیص صحیح بیماری و لذا ثبت صحیح آن
 • کنترل کدهای متغیر های ثبت شده  در فرم ها و پرسشنامه ها
 • کنترل کدهای اختصاص یافته ICD 10 به بیماری های ثبت شده در بانک داده های هر رجیستری (در صورت تنوع زیر گروه های بیماری)
 •  ارایه بازخوردهای کیفی به:
  •  منابع جمع آوری داده ها
  • استخراج کنندگان داده ها از پرونده ها
  • مجریان و مدیران ثبت بیماریهای قلبی-عروقی هر رجیستری

 

شاخص هاي کيفي برنامه ثبت

در PROVE امید انست که بتوان به شاخص های زیر دست یافت:

 • قابل مقايسه بودن نتايج با نتايج گزارش ثبت PROVE  ساير استانها و کشورها (Comparability)
 • تاخير گزارش ثبت PROVE  درمحدوده  دو هفته از ثبت پرونده برای یک بیمار جدید در بیمارستان مورد نظر تا حداکثر 9 ماه بر حسب نوع بیماری(Timeliness) 
 • صحت %90 اطلاعات  ثبت شده در برنامه ثبت PROVE   (Accuracy, Validity).
 • ثبت اطلاعات 90 درصد بيماران قلبی عروقی در جمعيت هدف که در حال حاضر دارای پرونده های بیمارستانی در بیمارستان ها هستند  (Completeness).

روش های اعمال برنامه کنترل کیفی در PROVE

1- مديريت داده ها و كنترل كيفي

 •    تعیین مسئول کنترل کیفی داده های جمع آوری شده در هر رجیستری قبل از ورود داده ها به کامپیوتر و پس از آن
 •   تهیه دستورالعمل تکمیل پرسشنامه ها
 •   تهیه دیکشنری داده ها و دستورالعمل ورود داده ها
 •   ورود و تجميع داده‌هاي جمع‌آوري شده در نرم افزار ثبت PROVE
 •     بررسي كيفيت داده‌های ارسالي (از جمله كدها) و شناسايي وجود نواقص  اطلاعاتي فوق بویژه کنترل داده های ثبت شده در کامپیوتر بر اساس معیار های تشخیصی هر بیماری که لزوما باید در داده ها وجود داشته باشد
 •  ارايه‌ بازخورد كيفي لازم به كارشناس جمع آوری کننده داده ها از مركز ارسال كننده جهت اصلاح روش های جمع آوری
 •   شناسايي موارد تكراري ثبت شده از منابع اطلاعاتي مختلف بر اساس معيارهاي تعيين شده و حذف تكرارها
 •  كنترل روند ارسال گزارش‌ها و انجام مداخلات لازم بویژه آموزش نیروهای صفی
 • در فاصله هر 3 تا 6 ماه انتخاب 5 الی 10 درصد از پرسشنامه ها و تطبیق صحت و دقت داده های جمع آوری شده

2- كنترل سازگاري تشخیص ها

 • كنترل سازگاري تشخیص ها با تشخیص های درج شده در پرونده ها بر اساس ارزیابی ارزیاب مستقل از تیم ثبت با استفاده از چک لیست تشخیص مورد استفاده در پروتکل هر ثبت
 • ارزیاب مستقل از تیم ثبت با استفاده از چک لیست تشخیص مورد استفاده در پروتکل هر ثبت 10% از پرونده ها را بررسی نموده و خطاها را طی گزارشی به مسئولین ثبت گزارش خواهد داد. در موارد نیاز گزارش ها به شورای راهبردی نیز منعکس می شود.
 • تعيين شاخص درصد موارد تشخيص نادرست توسط ارزیاب مستقل

3- بررسي کامل بودن جزئيات داده ها بر اساس  استانداردها توسط ارزیاب مستقل

 • تعيين درصد نقص داده‌های مربوط به عناصر اطلاعاتی اولیه شامل سن، جنس، کد ملی، تلفن و آدرس
 • تعيين درصد نامشخص بودن متغیر های اصلی شامل علائم بیماری بگونه ایکه نتوان از داده های ثبت شده جهت تشخیص مجدد بیماری استفاده نمود.

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب