پرسشگران: انتخاب، اموزش و بازآموزي

در هر ثبت با توجه به موضوع و اولویتهای طراحان آن نسبت به جذب پرسشگران و آموزش آنها اقدام گردیده و طبق یک برنامه مدون مورد بازآموزی قرار گرفتند که جزئیات آن در پیوندهای زیر قابل دستیابی می باشد.

  • صفحه پرسشگران، آموزش و بازآموزی آنها در ثبت سندرم های حاد کرونر
  • صفحه پرسشگران، آموزش و بازآموزی آنها  در ثبت نارسائی قلبی
  • صفحه پرسشگران، آموزش و بازآموزی آنها  در ثبت فیبریلاسیون دهلیزی
  • صفحه پرسشگران، آموزش و بازآموزی آنها  در ثبت مداخلات کرونر
  • صفحه پرسشگران، آموزش و بازآموزی آنها  در ثبت حوادث عروقی مغز
  • صفحه پرسشگران، آموزش و بازآموزی آنها  در ثبت بیماریهای مادر زادی قلب

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب