پرسشنامه و طراحي آن

پرسشنامه های مختلف در هر ثبت با توجه به موضوع و اولویتهای طراحان آن، طراحی گردیده که جزئیات آن در پیوندهای زیر قابل دستیابی می باشد.

  • پرسشنامه و طراحی آن در ثبت سندرم های حاد کرونر
  • پرسشنامه و طراحی آن در ثبت نارسائی قلبی
  • پرسشنامه و طراحی آن در ثبت فیبریلاسیون دهلیزی
  • پرسشنامه و طراحی آن در ثبت مداخلات کرونر
  • پرسشنامه و طراحی آن در ثبت حوادث عروقی مغز
  • پرسشنامه و طراحی آن در ثبت بیماریهای مادر زادی قلب

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب