تعاريف داده ها

داده و تعاریف آنها در هر ثبت با توجه به موضوع و اولویتهای مسئولین آن، طراحی گردیده که جزئیات آن در پیوندهای زیر قابل دستیابی می باشد.

  • داده و تعاریف آن در ثبت سندرم های حاد کرونر
  • داده و تعاریف آن در ثبت نارسائی قلبی
  • داده و تعاریف آن در ثبت فیبریلاسیون دهلیزی
  • داده و تعاریف آن در ثبت مداخلات کرونر
  • داده و تعاریف آن در ثبت حوادث عروقی مغز
  • داده و تعاریف آن در ثبت بیماریهای مادر زادی قلب

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب