وضعيت و طرح اجرا

وضعیت و طرح اجرا در هر ثبت با توجه به موضوع و اولویتهای مجریان و همکاران آن، طراحی گردیده که جزئیات آن در پیوندهای زیر قابل دستیابی می باشد.

  • وضعیت و طرح اجرا در ثبت سندرم های حاد کرونر
  • وضعیت و طرح اجرا در ثبت نارسائی قلبی
  • وضعیت و طرح اجرا در ثبت فیبریلاسیون دهلیزی
  • وضعیت و طرح اجرا در ثبت مداخلات کرونر
  • وضعیت و طرح اجرا در ثبت حوادث عروقی مغز
  • وضعیت و طرح اجرا در ثبت بیماریهای مادر زادی قلب

 

  • قرارداد همکاری در جهت ثبت بیماریهای قلبی عروقی با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب