تماس با ما

 نشانی پستی: اصفهان –  خیابان مشتاق سوم- بعد از پل شهرستان- جنب بیمارستان قلب شهید چمران- کوچه شهید رحمانی- پژوهشکده قلب و عروق 
مرکز تلفن: 36115101 و 36115102 - 031
دفتر مدیریت: 36115310    دفتر ریاست: 36115313
نمابر: 36115311- 031
کد پستی: 8166173414       صندوق پستي: 1148- 81465    
پست الکترونیک: prove@mui.ac.ir , crc@mui.ac.ir 

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب