پرسشهاي شايع

هرگونه پرسش و ابهامات خود را در خصوص این طرح به آدرس پستی سایت ارسال فرمائید. پس از تجمیع پرسشها و اخذ پاسخهای تایید شده، این صفحه بارگذاری می گردد.

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب