مزاياي مشاركت

  • استفاده از تجربیات تیم ثبت اصفهان
  • تسهیل در استفاده از پرسشنامه ها، پروتکل ها، دیکشنری و برنامه های نرم افزاری
  • مشارکت در حقوق معنوی مقالات
  • استفاده از اطلاعات جهت اجرای طرح های تحقیقاتی یا پایان نامه های مشترک
  • استفاده از نتایج سایر قسمتهای ثبت جهت سیاستگذاری ها

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب