مراكز همكار

  • مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان
  • بیمارستانهای خصوصی و خیریه شهر اصفهان
  • بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر اصفهان
  • معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • گروه قلب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب