ديگر شوراها

 1. کمیته کنترل کیفی
 • دستیابی به اهداف ثبت داده  بدون فرآیند کنترل کیفی داده ها و  ارزيابي کیفیت داده های جمع آوری شده جهت ثبت صحیح و دقیق داده ها امکان پذیر نیست.

هدف از کنترل کیفی داده ها

 • بررسی وکنترل کیفیت داده های جمع آوری شده و تعیین نواقص و مشکلات داده ها
 •  پیگیری جهت رفع اشکالات آن،
 •  کنترل کدهای متغیرهای ثبت شده و نیز کدهای اختصاص یافته ICD 10 به بیماری های ثبت شده در بانک داده های هر رجیستری (در صورت تنوع زیر گروه های بیماری)
 •  ارایه بازخوردهای کیفی به منابع جمع آوری داده ها و استخراج کنندگان داده ها از پرونده ها و مجریان و مدیران ثبت بیماریهای قلبی-عروقی
 • بررسی اعتبار داده ها که از وظایف کمیته کنترل کیفی از طریق انجام مطالعه کیفی می باشد
 • طرح ارزشيابي خارجي

یک تیم تخصصی شامل اساتید آمار و اپیدمیولوژی، متخصص قلب و عروق، متخصصین و کارشناسان امور پژوهشی خارج از گروه های شش گانه ثبت، همواره و بصورت مستمر و بدون اطلاع قبلی پژوهشگران طرح بر چگونگی اجرای ثبت، جمع آوری اطلاعات، آموزش پرسشگران، نحوه ورود اطلاعات و ... نظارت نموده و گزارشهای خود را بصورت بازخورد به اطلاع کمیته راهبردی و پژوهشگران می رساند، تا نسبت به پایش فرایندهای مربوطه اقدام گردد.

 

 1. کمیته طراحی سایت

طراحی نقشه سایت، جمع آوری، بروزرسانی و کنترل بازخوردهای مراجعین به سایت

 

 1. کمیته آمار و اپیدمیولوژی
 • روایی سنجی و پایائی سنجی فرم های جمع آوری داده، مدیریت داده ها، آنالیز و تهیه بستر نرم افزاری جهت آنالیز داده ها 

 

 1. کمیته مالی و اداری
  • انجام مکاتبات، تهیه اسناد مالی اداری و انجام هماهنگیهای بین سازمانی

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب