اهداف

هدف از راه اندازی و اجرای برنامه ثبت اطلاعات بیماران قلبی عروقی به شرح زیر می باشد:

1- ایجاد بستر مناسب جهت تولید شواهد و ارزیابی خدمات تشخیصی، پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی

2- ارتقای خدمات درمانی و آموزشی به بیماران و گروه های هدف ثبت

3- توسعه زیر ساخت های لازم جهت راه اندازی و استقرار نظام ثبت بیماری های قلبی عروقی

4- توسعه ارتباطات بین المللی و همکاری با برنامه های بین المللی ثبت بیماری های قلبی عروقی

5- کسب مهارت ها و دانش فنی جهت اجرای طرح های ملی و بین المللی مبتنی بر ثبت بیماری های قلبی عروقی

6- ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی در حوزه علت شناسی و درمان بیماری های قلبی عروقی

7- شبکه سازی و ارتقای همکاری های بین متخصصی و گروه های تحقیقاتی کشور

8- اطلاع رسانی و ترویج برنامه های ثبت موجود در کشور

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب