مقدمات

 کاهش تدريجي ميزان مواليد و مرگ و مير به موازات افزايش اميد به زندگي، باعث افزايش تعداد سالمندان جهان شده است. حدود 600 ميليون نفر افراد سالمند 60 ساله و بالاتر در سطح جهان وجود دارند و اين رقم تا سال 2025 به دو برابر افزايش خواهد يافت.

كشور ايران نيز دور از اين تحول نخواهد بود. در حال حاضر هرم سني جمعيت ايران در حال انتقال از جواني به سالخوردگي است.

يكي از سيستم های بدن كه تحت تأثير سالمندي قرار مي گيرد، سيستم قلبي عروقي مي باشد. سالمندي سبب كاهش سلامت سيستم قلبي عروقي مي شود. میزان مرگ و میر ناشی از بيماري هاي قلب و عروق در ايران نسبت به آمار جهاني بيشتر است؛ به طوري كه 38درصد مرگ ها در ايران به علت اين بيماری ها اتفاق می افتد. چندین مطالعه مقطعی نیز در مورد میزان شیوع بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطر آن در جمعیت ایران هشدار داده اند.

در این میان مدیریت خوب شرط لازم براي افزایش کارآیی خدمات تندرستی است و پیش شرط مدیریت خوب وجود یک نظام اطلاعات کارآ و مؤثر است زیرا بدون وجود اطلاعات معتبر، با کیفیت، دقیق، به موقع و کامل، امکان مدیریت ثمربخش و کارساز وجود نخواهد داشت. بدیهی است استفادة صحیح مدیران از اطلاعات بهتر منجر به ارائۀ خدمات بهتر و نهایتاً ارتقاء سطح سلامت خواهد شد.

ثبت اطلاعات بیماران یک پایگاهی از داده هاست که حاوی اطلاعاتی در مورد بیماران با تشخیص خاص می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق این نظام جهت مدیریت و سازماندهی بهتر بیماری استفاده می شود.

سامانه ثبت اطلاعات بیماران یک ابزار بسیار قدرتمند است که تغییر عملکرد قابل توجهی در خدمات درمانی ایجاد کرده و نهایتاً منجر به بهبود مراقبت و مدیریت بیماری می شود، لذا می توان پیشرفت بیماری در بیماران پرخطر را پایش و نیازهای خدماتی آنان را برآورد نمود. همچنین این سامانه باعث افزایش کیفیت مراقبت ها، توانمندسازی بیماران جهت مشارکت در مراقبت از خود، هماهنگ ساختن مراقبت ها و شناسایی شکاف ها و چالش های درمانی و مراقبتی، افزایش آگاهی های عمومی جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها و تدوین دستورالعمل های واحد جهت درمان و مدیریت مؤثرتر بیماری مبتنی بر شواهد می گردد. 

پیشرفت و موفقیت در کنترل بیماری ها بویژه بیماریهای مزمن در کشورهایی که مرتب اطلاعات بیماران را بطور صحیح و دقیق ثبت کرده و با بررسی نتایج، اقدامات درمانی را اصلاح می نمایند خود مؤید لزوم طراحی و اجرای این اقدام در کشور ایران می باشد. بنابراین پژوهشکده قلب و عروق در ایران تصمیم به طراحی، راه اندازی و اجرای نظام ثبت اطلاعات بیماران قلبی عروقی تحت عنوانPersian Registry Of CardioVascular DiseasE) PROVE) نمود. 

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب