چشم انداز و ماموريت - PROVE

ماموريت

  1. ايجاد بستر اطلاعاتي قابل اطمينان جهت انجام تحقيقات بيشتر و داراي اولويت در امر پيشگيري، كنترل، تشخیص و درمان بيماريهاي قلبي و عروقي
  2. ارائه مکانیسم های مهم برای نظارت بر الگوهای بروز، شيوع، مراقبت و پیشرفت بیماری، ارزیابی اثربخشی مراقبت های بهداشتی و ایمنی، و بهبود پیامدهای بالینی در جامعه
  3. جمع آوري اطلاعاتي قابل اطمينان با محوريت گسترش پژوهش در امر پيشگيري، كنترل، تشخیص و درمان  بيماريهاي قلبي و عروقي به منظور ارائه سیاستها و مراقبت های بهداشتی بهتر  در سطح استانی، کشوری یا منطقه ای

چشم انداز

  1. چشم انداز ما تبديل شدن به یک موسسه جهاني پیشرو است که در آن داده هاي معتبر بتوانند، مراقبت های بهداشتی و سلامت در زمينه پيشگيري، كنترل، تشخیص و درمان بيماريهاي قلبي عروقي را بهبود بخشند.
  2. چشم انداز ما ارائه منابع معتبر و قابل اطمينان در کشور و منطقه مي باشد كه مي تواند نيازهاي پوياي محيط بهداشت و سلامت در زمينه پيشگيري، كنترل، تشخیص و درمان بيماريهاي قلبي عروقي را تأمين كند.

خانه

ثبت سندرم های حاد كرونر

ثبت حوادث عروقی مغز

ثبت نارسايي قلبي

ثبت فيبريلاسيون دهليزي

ثبت مداخلات كرونر

ثبت بيماريهاي مادرزادي قلب